تعاونی مسکن فوتبال ایران
تهران,ایران
02144924945

معرفی مدیران

تعاونی مسکن فوتبال

معرفی مدیران

دكتر ابوذر شهپري
دكتر ابوذر شهپري

مدیرعامل

حسین شمس
حسین شمس

رئيس هيئت مديره

آرش فرهادی
آرش فرهادی

نايب رئيس هيئت مديره