تعاونی مسکن فوتبال ایران
تهران,ایران
02144924945

تالیفات علمی

کتاب ارزیابی لرزه ای ساختمان های اسکلت فلزی

کتاب آشنایی با BIM و کاربردهای آن‎

کتاب اصول طراحی فضاهای شهری‎

کتاب آمایش سرزمین‎

کتاب تجارت بین الملل‎

کتاب شاخص های انتخاب شهردار‎

کتاب شهردار کیست

کتاب مبانی اقتصاد و سازمان‎

کتاب مدیریت مهندسی‎

کتاب مروری بر مفاهیم اقتصاد بین الملل

کتاب مرجع BIM

کتاب مرجع استانداردهای بین المللی ساختمان

کتاب نگاهی بر مفاهیم مدیریت شهری‎

کتاب اقتصاد در ورزش و خصوصی سازی باشگاه ها

کتاب مرجع اقتصاد مسکن در سطح بین الملل

BIM Reference Book